Printer Friendly Version ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ РЕШЕЊА О ПРИЈЕМУ У ДРЖАВЉАНСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ @ 4 September 2020 08:51 AM

Решење о пријему у држављанство Републике Србије је документ који се издаје само једном и преузима се искључиво у Генералном конзулату Републике Србије Бања Лука и  није могуће достављање решења поштом, електронским путем и слично.

По обавештењу о пријему  у држављанство Републике Србије, потребно је да подносилац захтева дође у Генерални конзулат Републике Србије Бања Лука и да приложи следећу документацију:

- Извод из матичне књиге рођених из места рођења, оригинал не старији од годину дана на коме су обавезно уписани јединствени матични број грађана (ЈМБГ)
- Извод из матичне књиге венчаних по месту венчања, оригинал не старији од годину дана по месту венчања уколико сте или уколико сте некада били у брачној заједници.

*по месту рођења/венчања подрезумева да је извод из Р. Српске за лица рођена на територији Р. Српске, односно из Федерације за лица рођена у Федерацији, а ако је лице рођено/венчано у иностранству онда  извод из књиге рођених/венчаних треба да буде на међународном вишејезичном обрасцу

Уколико сте захтев за пријем у држављанство Р. Србије поднели заједно са неким од чланова породице (тзв. породични захтев), потребно је доставите извод из матичне књиге рођених из места рођења, оригинал не старији од годину дана за сва лица која се налазе на захтеву и један извод из матичне књиге венчаних, оригинал не старији од годину дана по месту венчања уколико се на захтеву налази и брачни друг.

Лица рођена или венчана у Републици Србији не треба да доносе изводе.

Решење о пријему у држављанство се преузима искључиво лично или давањем пуномоћја другом лицу.

Пуномоћје мора да буде на српском језику (ако се даје у иностранству оверава се у дипломатско –конзуларном представништву Републике Србије. Уколико је на страном језику, пуномоћје мора да буде преведено на српски и превод да буде оверен од стране судског тумача за српски језик) и оверено код нотара или у општини. Пуномоћник поред оригинал пуномоћја треба да донесе тражене изводе даваоца пуномоћи, копију личне карте даваоца пуномоћи и копију своје личне карте. (копије не морају а буду оверене)

НАПОМЕНА: Није могуће подношење  захтева за пасош истог дана када се преузима решење о пријему у држављанство!

Радно време Генералног конзулата Р. Србије са странкама је сваким радним даном од 09:00 до 13:00 часова и средом од 09:00 до 13:00 часова, као и од 16:00 до 19:00 часова и за преузимање решења није потребно заказивање термина.