| |     latinica | english  
Насловна
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ДРЖАВЉАНСТВО

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЈЕМ У ДРЖАВЉАНСТВО
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Молимо сва заинтересована лица да, пре подношења захтева, пажљиво прочитају ово обавештење и припреме документацију која се тражи, како би активности надлежних институција током обраде примљених захтева биле што ефикасније.
Захтеви за пријем у држављанство могу се поднети у Генералном конзулату Републике Србије у Бањалуци сваког радног дана од 09:00 до 13:00, а средом од 09:00 до 13:00 и од 16:00 до 19:00 часова.
Потребна документа за свако лице које подноси захтев:
1.Извод из матичне књиге рођених (ИМКР), не старији од годину дана и копија извода (добија се искључиво у матичној канцеларији у месту рођења, не признају се изводи из посебних књига). За лица рођена у иностранству (нпр. Аустрија, Немачка, Италија и слично) потребно је доставити ИМКР на међународном (вишејезичном) обрасцу, не старије од годину дана, као и копију истог извода.
2. Извод из матичне књиге венчаних, не старији од годину дана, и копија извода (добија се у матичној канцеларији у месту закључења брака); за брачне другове потребно је доставити два оригинала и две фотокопије извода.
3. Уверење о држављанству Републике Српске, Босне и Херцеговине (БиХ), не старије од годину дана и копија уверења;
4. Две копије личне карте или пасоша БиХ (оригинале донети на увид);
Копије докумената се не оверавају.
Формулар захтева и изјава да подносилац захтева Републику Србију сматра својом државом, као и изјава детета старијег од 14 година да се слаже да родитељи поднесу захтев у његово име, добија се у Генералном конзулату, приликом подношења захтева.
Захтев можете попунити и на Вашем рачунару, уношењем података у образац који се налази на крају овог текста (на сајту Генералног конзулата Републике Србије). Након уношења предвиђених података у образац, на начин како то рубрике захтевају (детаљно објашњење налази се у свакој рубрици и појављује се након што се "мишем" позиционирате на почетак рубрике коју треба попунити, као и на сајту у тексту "Упутство"), потребно је захтев одштампати и лично донети у Генерални конзулат у Бањалуци, са свом потребном документацијом која је горенаведена
Приликом породичног подношења захтева, сва лица старија од 14 година морају бити присутна.

У случају да се захтев подноси преко пуномоћника (важи само за пунолетна лица), потребно је донети оригинал и фотокопију пуномоћја, овереног у општини, суду или код нотара и две фотокопије личне карте пуномоћника.

Приликом подношења захтева за стицање држављанства Републике србије, лица рођена на територији Републике Србије, у обавези су да приложе Извод из матичне књиге рођених и Уверење да се не воде у евиденцији држављана Републике Србије. (прибавља се у општини реођења на Ваш захтев). Ступањем на снагу Закона о општем управном поступку (9.марта 2016. године), прибављање докумената може, уз писану изјаву странке, да прибави и надлежни орган по службеној дужности без трошкова наплате.

Уколико се странка одлчи да прибави документ подсредством надлежног органа, рок за одлучивање по захтеву, биће продужен за време које је неопходно да се прибаве документа

Посебно истичемо да је потребно доставити целокупну документацију, уз захтев за држављанство.

НАПОМЕНА:
Приликом попуњавања формулара захтева за пријем у држављанство, уписују се и садржаји који се односе на податке за оба родитеља (презиме и име, девојачко презиме мајке, ЈМБГ, датум, место и држава рођења, држављанство); запослење и претходно запослење подносиоца захтева и његовог брачног друга (радно место, седиште и назив предузећа, имовина коју поседују); да ли су били осуђивани и да ли се против подносиоца захтева води кривични поступак (када, где и за које кривично дело); подаци о дужини радног стажа и друго); служењу војног рока (наводе се место и време служења војног рока) и слично.
Молимо да поменуте податке припремите пре доласка у Генерални конзулат, како би процедура подношења захтева била што бржа.
Тражени подаци се уписују у формулар захтева за држављанство и није потребно достављати доказе за исте.

Уношење правилних и потпуних података је у вашем интересу.

Плаћање таксе:
У поступцима пријема у држављанство, или престанка држављанства Републике Србије, такса се не плаћа.

Обрасци које треба попунити приликом подношења захтева за држављанство, налазе се на крају овог текста. Можете их попунити ручно или на рачунару, пре доласка у Генерални конзулат Бања Лука (или у просторијама Генералног конзулата).

За самостални преглед и коришћење образаца на Вашем рачунару, молимо да употребите програм Adobe Reader.

Преузимање образаца врши се тако што отворите жељени документ (образац), кликнете десним тастером "миша" и одаберете опцију "сачувај као", односно "save target as" и сачувате образац на Вашем рачунару. Након тога, у сачувани образац можете директно уписивати тражене податке и исте потом штампати ради доношења и предаје попуњеног захтева (обрасца), у Генерални конзулат Р. Србије Бања Лука.

OBRAZAC_BR_6-prijem_Zahtev_za_prijem_u_drzavljanstvo.pdf

Obrazac_zapisnika_dete_14.god.pdf-Popunjava dete starije od 14 godina (14-18 godina)

Obrazac_saglasnost _roditelji.pdf - Popunjavaju roditelji (majka - za maloletnu decu)

Izjava da Republiku Srbiju smatram svojom drzavom_-_1.pdf


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ РЕШЕЊА О ПРИЈЕМУ У ДРЖАВЉАНСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПРИЈАВА РОЂЕЊА ДЕТЕТА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ДРЖАВЉАНСТВО
Одлука о уласку без виза носиоца страних путних истправа, који поседују важећу Шенген визу, визу Велике Британије и осталих држава чланица Европске уније или визу САД
Обавештење о почетку рада новог Визног-информационог система у државама потписницама Шенгенског споразума
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари